O firmě WEBR

Kdo jsme a co prodáváme?

Jsme firma WEBR  a  specializujeme se na prodej sušeného řeziva, vysušených hranolů, palubek, terasovek a plotovek.

V Opavě působíme již 20let a v roce 2008 jsme otevřeli prodejní sklad také v Ostravě.
V každém ze dvou skladů máme v současné době k dispozici přes 130m3 materiálu.

Našimi odběrateli jsou zejména stolařské a truhlářské firmy vyrábějící nábytek z masivu

Dbáme na kvalitu a samozřejmostí je uskladnění ve vnitřních prostorách pro zachování optimální vlhkosti pro stolařské účely. 

Dále považujeme za zásadní volný výběr dle požadavků a potřeb zákazníka. Poskytujeme slevy na výrazněji přebrané řezivo - smluvní ceny, žádné cenové přirážky.

Samozřejmě víme, že nejdůležitějším měřítkem úspěchu je kvalita a cena řeziva. Ve všech ohledech se snažíme vyjít vstříc našim zákazníkům!


Vysušené stolařské řezivo

Jedná se o neomítaná prkna a fošny sušené na 8-10 % vlhkosti
V naší nabídce naleznete 15 druhů dřevin (smrk, borovice, dub, buk, jasan, modřín, třešeň, bříza, lípa, olše, javor, jilm, habr, ořech, topol..) 
Většina druhů řeziva je stále skladem, a to v různých rozměrech.

Standardní délky jsou 4 m, 3 m, 2,5 m a kratina o délce 1,2 m. 
Šířky prken a fošen se pohybují v rozmezí cca od 15 cm do 60 cm. Tloušťka od 30 mm do 80 mm (viz ceník).
 

Vysušené hoblované hranoly, palubky, plotovky

Od července 2009 jsme rozšířili prodej o vysušené hoblované hranoly, podlahové a obkladové palubky, plotovky a terasovky.

 


 

 

  

 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Fyzická osoba podnikající Miroslav Weiss, IČ: 43972501, místem podnikání: Karlovecká 2767/22, Předměstí, 747 07 Opava, tel. 608480497, email: mweissm@tiscali.cz (dále jen „podnikatel“ či „správce“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje subjekt údajů o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů tímto podnikatelem, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů podnikatelem.

1. ÚČEL, ROZSAH A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Podnikatel zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR“) a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (jen “ZOOÚ“).

1.2 Podnikatel zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s nařízením GDPR a ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu.

1.3 Zpracování osobních údajů je tak nezbytné k (i) dodržení právních povinností podnikatele, (ii) k jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy, (iii) ochraně práv a právem chráněných zájmů podnikatele nebo jiné dotčené osoby. V případě, že subjekt údajů osobní údaje podnikateli neposkytne, nebude podnikatel zejména schopen plnit své povinnosti k naplnění účelu smluvního vztahu se subjektem údajů.

1.4 Osobní údaje získává správce pouze přímo od subjektů údajů, případně z veřejných evidencí.

1.5 Zpracování je prováděno v provozovnách, pobočkách a sídle správce, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. V souladu se lhůtami uvedenými ve vnitřním předpise správce či v příslušných právních předpisech budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluvního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

1.6 Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle podnikatele a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli podnikatele, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením GDPR. Zpracovatelem podnikatele jsou zejména tyto osoby: Srubková Marie.

1.7 Podnikatel může zpracovávat poskytnuté osobní údaje v následujícím rozsahu: a. identifikační a adresní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, emailová adresa, IČ, DIČ; b. kontaktní údaje: telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace; c. údaje zpracovávané v rámci souhlasu subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem marketingových sdělení aj.); d. další osobní údaje: číslo bankovního účtu, další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

1.8 U podnikatele nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů (profilování) spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě.

2. PRÁVA SUBJETKU ÚDAJŮ

2.1 Subjekt údajů má právo od podnikatele požadovat (i) přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, (ii) jejich opravu nebo výmaz, (iii) omezení zpracování, (iv) právo vznést námitku proti zpracování, jakož i (v) právo na přenositelnost údajů.

2.2 Uděluje-li subjekt údajů podnikateli souhlas se zpracováním osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to ve stejné formě v jakém jej poskytl. 2.3 Subjekt údajů má právo podat stížnost ohledně zpracování jeho údajů správcem k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Aktuální informace

Miroslav Weiss    
mweissm@tiscali.cz


OPAVA

prodejna:606 202 988

sucherezivoopava@seznam.cz 
   


OSTRAVA

prodejna:775 582 552  

sucherezivoostrava@seznam.cz